صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مقالات آزمایشگاهی

مقاله آزمایشگاهی گزارشی است از فعالیتی که درون آزمایشگاه و به صورت عملی انجام گرفته است. در این مقالات شیوه کار و دستگاه‌های آزمایشگاهی توضیح داده می‌شود و در نهایت نتیجه کار در قالب متن، نمودار و یا جدول گزارش می‌شود. ساختار پایه این مقالات نیز در بخش ساختار کلی مقالات توضیح داده شده است. باید این نکته را در نظر داشت نتیجه گیری از یک کار آزمایشگاهی ضرورتا همواره در جهت مثبت نیست. برای مثال ممکن است در یک کار آزمایشگاهی تزریق نوع خاصی از فوم در ازدیاد برداشت مورد بررسی قرار گیرداینگونه نیست که اگر تزریق فوم باعث افزایش بهره وری شد و روند مثبت داشت کار آزمایشگاهی خوب انجام شده است، شاید نتیجه برعکس باشد و این کار در ازدیاد برداشت تاثیر منفی داشته باشد.


خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور