صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1396

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران بهار و تابستان 1396

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

مباحث

   ثبت نام

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

شروع دوره 31 فروردین  ماه

(پنج شنبه ها هر هفته)

مهندس علیزاده

مباحث

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

شروع دوره 8 اردیبهشت ماه

(جمعه ها هر هفته)

مهندس علیزاده

مباحث

 

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

14 و 15 اردیبهشت ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

21 و 22 اردیبهشت ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

8 الی 12 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

28 و 29 اردیبهشت ماه

مهندس کاوسی

مباحث

Mat01

 دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

28 و 29 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

Mat02

 دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

4 و 5 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

SW01

دوره مقدماتی نرم افزار SolidWork

16  ساعت

4 و 5 خرداد  ماه

مهندس خليلی

مباحث

SW02

دوره پیشرفته نرم افزار SolidWork

16  ساعت

11 و 12 خرداد ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

Olga01

دوره مقدماتی نرم افزار Olga

16 ساعت

 25و 26 خرداد ماه

مهندس حميد

مباحث

Olga02

دوره پیشرفته نرم افزار Olga

16 ساعت

 1 و 2 تیر ماه

مهندس حميد

مباحث

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

1 و 2 تیر ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

8 و 9 تیر ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

SW01

دوره مقدماتی نرم افزار SolidWork

16  ساعت

15 و 16 تیر ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

Mat01

 دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

15 و 16 تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

SW02

دوره پیشرفته نرم افزار SolidWork

16  ساعت

22 و 23 تیر ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

Mat02

 دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

22 و 23 تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

24 الی 28 تیر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

شروع دوره 30 تیر ماه

(جمعه هر هفته)

مهندس علیزاده

مباحث

 

SW01

دوره مقدماتی نرم افزار SolidWork

16  ساعت

5 و 6 مرداد  ماه

مهندس خليلی

مباحث

SW02

دوره پیشرفته نرم افزار SolidWork

16  ساعت

12 و 13 مرداد ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

19 و 20 مرداد ماه

مهندس کاوسی

مباحث

 

Mat01

 دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

19 و 20 مرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

Mat02

 دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

2 و 3 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

9 و 10 شهریور  ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

شروع دوره 9 شهریور  ماه

(پنج شنبه ها هر هفته)

مهندس علیزاده

مباحث

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

16 و 17 شهریور  ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

شروع دوره 17 شهریور ماه

(جمعه هر هفته)

مهندس علیزاده

مباحث

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

25 الی 28 شهریور ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

 28 الی 31 شهریور ماه

مهندس حميد

مباحث

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور