صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستات 1395

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران در تهران، بهار و تابستان  1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

مباحث دوره

   ثبت نام

Olga

دوره جامع نرم افزار Olga

16  ساعت

26 و 27 فروردین ماه

مهندس حمید

مباحث

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره از 9 اردیبهشت ماه (پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

مهندس مانی زاده

مباحث

T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

12 ساعت

30 و 31 اردیبهشت ماه

مهندس مانی زاده

مباحث

C01

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

20  ساعت

 12الی 14 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

C02

دوره پیشرفته مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

12  ساعت

20 و 21 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Olga

دوره جامع نرم افزار Olga

16  ساعت

27 و 28 خرداد ماه

مهندس حمید

مباحث

Mat01

دوره مقدماتی نرم افزار Matlab

12 ساعت

27 و 28 خرداد ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره از 24 و 25 تیر ماه (پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

مهندس مانی زاده

مباحث

Mat02

 دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

19 و 20 تیر ماه

26 و 27 تیر ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

12 ساعت

28 و 29 مرداد ماه

مهندس مانی زاده

مباحث

C01

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

28 و 29 مرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

C02

دوره پیشرفته مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

4 و 5 شهریور ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

11 و 12 شهریور ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره از 26 شهریور ماه ( جمعه هر هفته از ساعت 9 الی 16 )

مهندس مانی زاده

مباحث

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

18 و 19 شهریور ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

Mat03

 دوره جامع آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

17 الی 19 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

SW01

دوره مقدماتی نرم افزار SolidWork

16  ساعت

18 و 19 شهریور ماه

مهندس خليلی

مباحث

FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32  ساعت

18 و 19 شهریور ماه

8 و 9  مهر  ماه

مهندس رحمانی

مباحث

Olga

دوره جامع نرم افزار Olga

16 ساعت

25 و 26 شهریور ماه

مهندس حميد

مباحث

SW02

دوره پیشرفته نرم افزار SolidWork

16  ساعت

25 و 26 شهریور ماه

مهندس خليلی

مباحث

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

1  و 2  مهر ماه

مهندس کاوسی

مباحث

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور