صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   انتنخاب مواد و کاربردهای صنعتی

 

 خانه مهندسی مکانیک ایران

  


Material selection

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

Material selection

MS 

هدف دوره :

هدف از ارائه دوره انتخاب مواد صنعتی بيان مواد صنعتی جامد و خواص آنها ، روش تعيين خواص ، عوامل موثر بر خواص فلزات و آلياژها ، استانداردها ، کاربرد و روش انتخاب مواد می باشد.

 

محتوای دوره :

 

1. Requirements for Materials Selection

2. Materials Overview

3. An Introduction to Standards (industrial approach)

4. Manufacturing Methods of Metallic Materials

5. Heat Treatment of Metals

6. Testing of Metallic Materials

7. Specification and Selection of Cast Iron

8. Specification and selection of Carbon and Alloy Steels

9. Specification and selection of Stainless Steels

10. Specification and selection of Aluminum Alloys

11. Specification and selection of Copper and Its Alloys

12. Specification and selection of Nickel and Its Alloys

13. Materials Selection for High Temperature Conditions

14. Materials Selection for Low Temperature Conditions

15. Do and Don’t When Comparing Steels

16. Sources for Collecting Data

17. Corrosion & Society

18. Basic Concepts in Corrosion

19. Different Forms of Corrosion: Mechanisms, Recognition & Prevention

20. Corrosion in upstream

21. Oxidation Mechanisms

22. Corrosion Resistance of Common Metals and Alloys

23. Testing and Standard

24. Act against Corrosion


 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور