صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   تعمیر و نگهداری

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 


 

 

 

 

رویکردی به نگهداری و تعمیر  برنامه ریزی شده PM ، تعمیر قابل اطمینان

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

تعمیر و نگهداری مقدماتی

PM-01

3

 

 

تعمیر و نگهداری پیشرفته

PM-02

3

 

 

 

 

هدف دوره :

هدف دوره آشنایی دانشجویان رشته هاي مهندسی و مدیریت صنعتی،مدیران ، مسئولين وپرسنل بخشهاي فنی و سایر بخشهاي ذیربط با رویكردي علمی و تعمير در راستاي اجراي سيستم نگهداري و تعمير برنامه ریزي شده (PM)

 

 

محتوای دوره :

تعریف نگهداری و تعمیر و تقسیم بندی آن براساس (British Standards(BS

تشریح تغییر انتظارات از امور نگهداری و تعمیر در دوره های زمانی مختلف

تشریح روند تکاملی نگهداری و تعمیر در جهت برآورد انتظارات فوق

تعر یف نگهداری و تعمیر پیشگیرانه ، پیش بینانه و برنامه ریزی شده و اهداف آن ها

تشریح فاز بندی لازم جهت طراحی و اجرای سیستم نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده

تشریح ساختار اطلاعاتی یک سیستم نگهداری و تعمیر به منظور گردآوری ، ثبت و تحلیل اطلاعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر

تشریح نحوه اولویت بندی و کد بندی دستگاه ها و فعالیت های تعمیراتی

روی کردی به زمان سنجی فعالیت های تعمیراتی و استانداردهای جهانی تعمیرات

تشریح مفهوم طرحهای راهنما (pilot Schemes)و اجرای سیستم PM

تشریح ساختار سازمانی و شرح وظایف ستاد راهبردی و برنامه ریزی PM

رویکردی به شاخص های سنجش اثربخشی PM

تشریح حلقه دمینگ (Deming) نگهداری وتعمیر

آشنایی با سایتهای مربوط به سیستم نگهداری و تعمیر در Internet

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور