صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   جوشکاری و بازرسی جوش

 خانه مهندسی مکانیک ایران

  

 


جوشکاری و بازرسی جوش

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

جوشکاری و بازرسی جوش

GW

 

هدف دوره :

آشنایی کلی با فرآیندها و استانداردهاي بازرسی جوش ،آشنایی با روش هاي مختلف بازرسی جوش، شناخت عيوب جوش و محدوده پذیرش آن مطابق با استاندارهاي مختلف، فرآیند جوشكاري GMAW   و تعيين پارامترهاي جوشكاري جهت کاربردهاي مختلف در صنعت

 

محتوای دوره :

 

معرفی وظایف بازرس جوش

معرفی فرآیندهای جوشکاری

آشنایی با استاندارهای جوشکاری

تست های مخرب از قبیل آزمایش کشش ، خمش، ضربه و غیره

تست های غیر مخرب از قبیل VT, MT,PT,RT, UT  و غیره

آشنایی با PQR  و WPS

علائم و نقشه خوانی در جوش

معرفی عیوب جوش

محدوده پذیرش عیوب مطابق با استاندارهای مختلف                          

اصول اجرای فرآیند

معرفی تجهیزات جوشکاری

آشنایی با انواع سیم جوش ها و کاربرد هر یک از آنها

آشنایی با انواع گازهای محافظ و کاربرد هر یک از آنها

معرفی متغیرهای فرآیند جوشکاری

بیان چگونگی ایجاد قوس و انتقال فلز در فرآیند GMAW

بیان چگونگی تنظیم پارامترهای جوشکاری بر اساس کاربرد و شرایط

آشنایی با تکنیک های فرآیند جوشکاری

معرفی عیوب جوشکاری در GMAW

آشنایی با اصول ایمنی فرآیند


 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور