صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   شیرهای صنعتی

 

 
خانه مهندسی مکانیک ایران

  

 

 

شیرهای صنعتی

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

شیرهای صنعتی

IV

 

هدف دوره :

شيرها به عنوان یكی از ارکان اصلی تأسيسات ساختمانی و صنعتی از اهميت قابل توجهی برخوردار هستند .شناخت انواع شيرها، آشنایی با موارد استفاده و محدودیت هاي آنها، مشخصات کاري و نحوه تعيين اندازه شيرها براي طراحای و اجراي تأسيساتی قابل اطمينان و کارضروري است. این امر به ویژه در کاربري هاي صنعتی نظير صنایع نفت و گاز، نيروگاه ها، پتروشيمی و ... به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است و عدم توجه بر آن می تواند موجاب خسارات قابل توجه در زمان راه اندازي یا بهره برداري از تأسيسات گردد. دوره شيرهاي صنعتی با هدف آشنایی طراحی و مجریان به انواع شيرهاي مورد استفاده در صنعت، کاربردهاي آنها، استانداردهاي مرتبط با شيرها و نحوه رده بندي آنها و روش اندازه گذاري و انتخاب شيرها ارائه شده است.


 

محتوای دوره :

 

1- مقدمه: اهميت شيرها در صنایع مختلف

2- انواع شيرهاي و جزئيات آن ها:

(Gate valve) شير کشویی

(Globe valve) شير کف فلزي

(Ball valve) شير توپی

(Plug valve) شير سماوري

(Butterfly valve) شير پروانه اي

(Diaphragm valve) شير دیافراگمی

(Check valve) شير یك طرفه

(Relief valve) شير ایمنی کاهش فشار

(Safety valve) شير اطمينان

(Air vent) شير تخليه هوا

3- رده بندي و استاندارد شيرها

اندازه اسمی شيرها

کلاس شيرها

فشار کاري شيرها

استاندارد شيرها

4- جنس شيرها

5- نکات لازم در طراحی شيرها

6- نحوه اتصال شيرها به لوله و مخازن


 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور