صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

 

 خانه مهندسی مکانیک ایران

  


سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

سیستم های هیدرولیک

HS

سیستم های پنوماتیک

PS

 

هدف دوره :

قواي محرکه ماشينهاي صنعتی به دسته کلی محرك هاي هيدروليكی، محرکهاي پنوماتيكی و محرکهاي برقی تقسيم می شوند .در این دوره سعی در آشنایی با مبانی علم هيدروليك، ساختار ماشين آلات هيدروليكی ، اجزاء سيستمهاي هيدروليك شامل عمگرها، شيرآلات هيدروليكی و منبع تامين انرژي هيدروليكی، ساختار ماشين آلات هيدروليكی مانند پرسها ،دستگاههاي تزریق و  مبانی علم پنوماتيك ، ساختار ماشين آلات پنوماتيكی ، اجزاء سيستمهاي پنوماتيك شامل عمگرها، شيرآلات پنوماتيكی و منبع تامين انرژي شده است.

 

محتوای دوره :

 

آشنایی با قوانین فیزیکی مورد استفاده در علم هیدرولیک

مقایسه سیستم های هیدرولیکی با سیستمهای پنوماتیکی و الکتریکی

اصول اساسی در سیستم های هیدرولیک صنعتی

آشنایی با ساختمان ، اجزاءو طرز کار پاور پک

آشنایی با انواع شیرها(شامل شیرهای راه دهنده ، کنترل سرعت و فشار)

آشنایی با اصول کارکرد انواع محرک ها (شامل سیلندرها و هیدروموتورها)

طراحی و شناسایی اجزا مدارهای ضد خزش(چک ولوهای پیلوتی )، روش هاي مختلف تنظيم سرعت و فشار

ایجاد سرعت برابر در رفت و برگشت و بستن تمرین هاي عملی

بررسی روشهاي مختلف بهينه سازي مدار قدرت

طراحی و کاربرد مدار پرس (مدارهاي دو پمپی و ...)

آشنایی با انواع شيوره هاي تقسيم جریان  (Flow divder)در سيستم هاي صنعتی

آشنایی با انواع پمپ ها شامل پمپ هاي دبی ثابت و پمپ هاي متغير و روشهاي مختلف تغيير دبی در آن ها

شناخت و روش ناخت انواع آکومولاتور و روش طراحی و انتخاب آن

روشهاي مختلف نصب شيرهاي هيدروليكی شامل (شيرهاي فلنجی ، زیر شيري ، مدولار ، منيفولد ، کارتریجی و ....)

آشنایی با قوانين فيزیكی مورد استفاده در علم پنوماتيك

مقایسه سيستم هاي پنوماتيكی با سيستمهاي هيدروليكی و الكتریكی

آماده سازي هواي فشرده و تشریح اجزا آن

آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات پنوماتيكی شامل (کمپرسورها ، انواع شيرها ، محرکها ، تایمرهاي پنو ماتيكی و...)

طراحی مدارات کنترل بر اساس استاندارد  DIN/ISO 1219به همراه تمرینات عملی

آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات الكتروپنوماتيكی و کاربرد آنها در مدارهاي الكتروتكنيك

مبانی برق و الكتریسيته وتشریح ساختمان داخلی سویيچها ، شيرهاي برقی، رله ها و انواع سيگنال دهنده ها شامل (دستی،

سنسورهاي موقعيت و فشار و...)

آشنایی با شيرهاي برقی و ساختمان سلونویيدها و مدار هاي حذف جرقه

طراحی مدارهاي منطقی و پایه و مقایسه آن با مدارات کنترل پنوماتيكی

شماره گذاري مدارهاي برقي و تكنيك رله به همراه تمرینات کاربردي

آشنایی با استانداردها و تعریف کنترل و روش هاي سيستماتيك اتوماسيون صنعتی

تعاریف و اصول مهندسی کنترل ، دیاگرام تابع، انواع کنترل ها

روشهاي حل تداخل سيگنال در مدارهاي پنوماتيك و مسائل عملی

آشنایی با سنسورهاي پنوماتيكی، کانترها(شمارنده ها)