صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مشعل های صنعتی

 

 خانه مهندسی مکانیک ایران

  

 

طراحی مشعل های صنعتی

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

طراحی مشعل های صنعتی

IF

 

هدف دوره :

آشنایی با کارکرد و اجزاي مشعلهاي صنعتی و مقدمات طراحی، تعمیر و نگهداری

 

محتوای دوره :

 

تئوري احتراق:

ساختار شعله و احتراق مایع و گاز، شعله آرام و مغشوش ، انتقال حرارت شعله

احتراق سوختهاي گازي ، مكانيزمهاي احتراق و آناليز محصولات احتراقف خصوصيات احتراق پيش مخلوط و غير پش مخلوط

احتراق سوختهاي مایع، مكانيزمهاي احتراق و اتميزاسيون سوختهاي مایع و روغن

روشهاي پایدار سازي احتراق ، مكانيزمهاي توليد آلاینده ها و روشهاي کاهش آنها

آشنايي با مشعلهاي صنعتي :

سامانه سوخت رسانی ، شيرها ،کنترل و هوا دهی ، سامانه جرقه و شمعك، حسگرهاي شعله

آزمایش، سرویس دهی و عيب یابی مشعلهاي سوخت گازي و مایع

روشهاي تجربي براي تحليل و طراحي مشعلها :

پارامترهاي تحليل، ابزار اندازه گيري ، کيت هاي آزمایشگاهی ، طراحی و بهينه سازي

روشهاي تحليلي- عددي براي طراحي مشعلها :

آشنایی با روشهاي مدلسازي احتراق

آشنایی با روشهاي پيشرفته شبيه سازي احتراق (RANS/LES/DNS)

معرفی نرم افزارهاي موجود براي شبيه سازي مشعل


 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور