صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   سیستم های نیروگاهی

 

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

  

 

 

سیستم های نیروگاهی


عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

سیستم های نیروگاهی

MS

 

هدف دوره :

صنعت برق در كشور شاهد رشد فزاينده اي است ، انواع نيروگاه هاي حرارتی شامل واحدهاي گازي، بخار و ترکيبی در کشور نصب ودر حال توليد هستند. هم اکنون دانش فنی طراحی، ساخت و مدیریت اجراي پروژه هاي جدید نيروگاهی در کشور موجود است. ارانه دوره طراحی سیستم های نیروگاهی گامی است در جهت افزایش توانمندي کارکنان صنعت برق نه تنها در امر طراحی بلكه مفيد براي بهره برداران و مهندسان واحد هاي تعميراتی نيروگاه هاي بخار است. زیرا بهره برداري مناسب و تعميرات به هنگام در نيروگاه ها نيازمند آشنایی با مبانی طراحی نيروگاه هاي حرارتی است.

 

محتوای دوره :

 

وضعيت و شرایط توليد برق نيروگاه هاي بخار در کشور،

ملاحظات انتخاب محل نصب نيروگاه،

آشنایی با عوامل اصلی موثر بر روي عملكرد نيروگاه،

چيدمان اجزاي اصلی نيروگاه بخار،

موازنه جرم و انرژي بر روي چرخه نيروگاه و آشنایی با نرم افزار ترمو فلو،

آشنایی با مبانی طراحی اجزاي اصلی نيروگاه شامل بویلر، توربين بخار، کندانسور و گرمكن هاي آب تغذیه

وضعیت وشرایط توليد برق نيروگاه هاي ترکيبی در کشور،

ملاحظات انتخاب محل نصب نيروگاه،

آشنایی با عوامل اصلی موثر بر روي عملكرد نيروگاه،

چیدمان اجزاي اصلی نيروگاه ترکیبی،

موازنه جرم و انرژي بر روي چرخه نيروگاه ترکيبی و آشنایی با نرم افزار ترمو فلو،

آشنایی با مبانی طراحی اجزاي اصلی نيروگاه ترکيبی شامل توربين گاز، بویلربازیاب گرما، توربين بخار، کندانسور و گرمكن هاي آب تغذیه


 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور