صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مبدل های گرمایی

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 


 


 

طراحی مبدل های گرمایی و آموزش نرم افزار HTFS

 

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

طراحی مبدل های گرمایی

HE-01

 

 

 

آموزش نرم افزار HTFS

HE-02

 

 

 

 

هدف دوره :

شناخت انواع مبدل های گرمایی متداول، آشنایی با روش های عمومی طراحی، آشنایی با روش ویژه طراحی و بررسی مبدل های گرمایی و آشنایی مهندسین و متخصصین صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی و نیز مهندسین نیروگاه ها با اصول طراحی فرایندی و ایجاد مهارت کاربردی در استفاده از نرم افزارهای مرتبط

 

 

محتوای دوره :

شناخت کلی مبدل های گرمایی و طبقه بندی آن ها

معیارهای ارزیابی و متدولوژی طراحی گرمایی- هیدرولیکی مبدل ها

مبدل های حرارتی لوله پوسته ای  (Shell & Tube)

انواع مبدل های پوسته ای بر اساس استاندارد (TEMA) ، ساختار مکانیکی و کاربرد آن ها

عملکرد گرمایی مبدل های لوله - پوسته ای (Rating/Performance)

روش طراحی مبدل های لوله پوسته ای (Design)

آشنایی با انواع مبدل های هوایی (Air cooler- Heat exchanger)

روش طراحی و عملکرد گرمایی مبدل های هوا خنک (Rating & Design)

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور