صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مخازن تحت فشار

 

 


خانه مهندسی مکانیک ایران

 

 

  

Pressure Vessel, ASME Code, Sec8, Div1

 

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

مخازن تحت فشار

PV-01

3 روز (16 ساعت)

 

 

 

 

 

هدف دوره :

آشنایی شرکت کنندگان با اصول طراحی مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME, Sec. VIII, Div 1

 

 

محتوای دوره :

 

انتخاب مواد

انتخاب دما و فشار طراحی

تعیین تنش مجاز در کشش و فشار

نیروها

محاسبه ضخامت مخزن استوانه اي و کروي تحت فشار داخلی و خارجی

محاسبه رینگ هاي تقویتی براي پوسته تحت فشار خارجی

اتصال رینگ های تقویتی به مخزن

محاسبه ضخامت کلگی ها تحت فشار داخلی

محاسبه ضخامت کلگی ها تحت فشار خارجی

کلگی مسطح

محاسبه ضخامت پوسته های مخروطی

محدوده تقویت در اتصال نازل به مخزن

محاسبه ضخامت تقویتی در اتصال نازل

مقاومت اتصال نازل

تلرانس مجاز در نوردکاری مخزن

ملاحظات مربوط به ساخت مخزن توسط جوشکاری

راندمان جوش

اتصال گلگی به مخزن و ملاحظات جوشکاری

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور