صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   Piping Design

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 


 

 
 

Piping ,ASME Code B31.3, CAESAR II Software


 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

Piping-CAESAR

PC-01

3 روز (16 ساعت)

  

 

هدف دوره :

آشنایی شرکت کنندگان با اصول طراحی خطوط لوله بر اساس کد B 31.3 و آموزش تحليل استاتيكی خطوط لوله با استفاده از نرم افزار CAESAR II

 

 

محتوای دوره :

Part 1, Analysis,

Method of Elastic Center

· Definition of elastic center

· Piping equations in two-dimensions Example problem.

· Piping equations in three-dimensions Example problem.

· Piping systems with large radius elbows Example problem.

Stiffness Method

· A general overview of the stiffness method

· Flexibility matrix of straight members

· Flexibility matrix of bent members

Part 2, ASME B3.03 Code,

· Chapter I, Scope and definitions

· Chapter II, Design, including

· Part 1,Conditions and Criteria

· Part 2,Pressure Design of Piping Components

· Part 3,Fluid Service Requirements for Piping Components

· Part 4, Fluid Service Requirements for Piping joints

· Part 5, Flexibility and Supports

· The course will be taught from the latest existing edition of the ASME B31.3 code

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور