صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   شبیه سازی بازوهای رباتیک

 

شبیه سازی بازوهای رباتیک
 

بازوی مكانیكی شامل چندین واصل است كه با مفصل ها به هم وصل می شوند. این واصل ها در جهات مختلف در فضای كاری قادر به حركت می باشند. عامل تحریك مفصل می تواند مستقیماً یا از طریق بعضی انتقالات مكانیكی بر واصل بعدی متصل شود. هر یك از مفصل های ربات یك محور مفصل دارند كه واصل حول آن می چرخد. هر محور مفصل یك درجه آزادی (D.O.F) تعریف می کند. دو نوع مفصل اصلی به صورت گسترده در صنعت ربات ها به كار گرفته می شود. مفصل دورانی كه نمایش دهنده حركت چرخشی حول یك محور است و مفصل انتقالی یا لغزشی كه نمایش دهنده حركت خطی در طول یك محور می باشد.