صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما


 

حذف فیزیکی گازهای غیر قابل کندانس ( دی اریتور)

                                                                                   

  

در یک تعریف ساده دی اریتور یک مبدل حرارتی با تماس مستقیم است که به کمک برخورد آب و بخار و در نتیجه گرم کردن آب(قانون هنری) گازهای محلول در آب را از آن جدا می کند. همچنین به دلیل پایین بودن فشار جزئی گازهای مورد نظر در فضای داخلی دی اریتور ، گازهای محلول در آب به فضای مجاور خود (فاز بخار) منتقل می گردند.

   

انتقال بخار

        

 

 

  

اساساً هدف از تولید بخار در بویلر یا همان قلب دیگ خانه انتقال انرژی است. بنابراین انتقال صحیح بخار حائز اهمیت است. از اهم مواردی را که می بایست در این سیستم انتقال به آن توجه کرد به ترتیب ذیل است: ۱- اندازه گذاری صحیح با توجه به سرعت و افت مجاز در لوله های انتقال بخار ۲- در نظر گرفتن شیب مناسب برای خطوط انتقال بخار ۳- خارج کردن آب و هوای موجود در بخار ۴- در نظر گرفتن انبساط و نصب قطعات انبساطی

  

 

  

 هوا در بخار

 

 

  

زمانی که هوا و گازهای غیر قابل کندانس با بخار همراه شوند فشاری را که فشارسنج ها نشان می دهند مجموع فشار بخار و هوا است. بنابراین قرائت این فشار از روی نشانگر معرف فشار واقعی بخار نیست و در نتیجه نمی توان دما و انرژی واقعی بخار را محاسبه نمود.

 


 

 

  

ضربۀ قوچ (ضربه چکش)

 

 

 

 

براساس یک تعریف کلی ضربه ناشی از انرژی جنبشی سیال در حال حرکت در لوله را ضربه قوچ می نامند.ضربه قوچ در خطوط آب و بخار به وقوع می پیوندد. ضربه قوچ در دیگ خانه می تواند در الف) خطوط انتقال بخار ، ب)تجهیزات مصرف کننده بخار و یا ج)خطوط کندانس به وقوع بپیوندد.

  

 

  

بخار

 

 

 


تاریخچه بخار منحنی بخار اشباع حجم بخار اشباع جدول بخار اشباع

 


 

 

  

فشار شکن بخار (شیر تقلیل فشار )

 

 

 

 

 

 


 

وظیفه شیر فشارشکن تقلیل فشار بخار در نقطه مصرف بنابر نیاز مصرف کننده ها است. شیرهای فشارشکن بخار را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.

الف)بدون پایلوت و با عملکرد مستقیم(Non pilot)

ب)پایلوت دار(Pilot operated valve)

  

 

  

تصفیه آب تغذیه دیگ بخار

 

 

 


 

تصفیه آب تغذیه دیگ بخار تصفیه آب در دیگ های بخار شامل ۲ بخش اصلی است: ۱- تصفیه خارجی ۲- تصفیه داخلی تصفیه خارجی تصفیه خارجی آب تغذیه خود شامل سه بخش است: ۱- مواد معلق و جامد ۲- سختی و دیگر ناخالصی های محلول ۳- اکسیژن و دی اکسیدکربن و سایر گاز های غیر قابل کندانس

  

 

  

آب تغذیه بویلر

 

 


 


 

کیفیت آب تغذیه تاثیر مستقیم بر روی عملکرد بویلر دارد از این رو می بایست آب تغذیه دارای کیفیت بالا و دمای مناسبی باشد. مشکلات ناشی از آب تغذیه در بویلر شامل ۲ بخش است:

 ۱- مشکلات رسوبی ۲- مشکلات خوردگی

  

 

 

  

بخار مرطوب

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

بخار به دو شکل می تواند حاوی رطوبت باشد. اول آبی که همراه با بخار از بویلر خارج می شود و دوم آب ناشی از کندانس که در خطوط انتقال بخار به وجود می آید. عوامل مرطوب شدن بخار تولیدی در بویلر به قرار زیر است: ۱- عملکرد سیستم پمپ تغذیه به صورت ON-OFF ۲- افت فشار تولید بخار ۳- تغییر سریع مصرف(بزرگ تر بودن نیاز سیستم از توان بویلر) ۴- افزایش TDS و آلکالینیتی ۵- طراحی نامناسب بویلر و بالا بودن سطح آب در آن

  

 

  

بخار سوپر هیت با کاهش فشار

 

 

 

  

چنانچه بخار اشباع در فشار خاصی وجود داشته باشد و فشار آن توسط فشارشکن بخار تقلیل پیدا کند. طبق قانون بقای انرژی ، انرژی دوطرف فشارشکن برابر خواهد بود.حال اختلاف انرژی بخار با فشار بالاتر و بخار با فشار پایین تر موجب افزایش دمای بخار خروجی از فشارشکن با فشار پایین تر خواهد شد. بنابراین در خروجی فشارشکن بخار با چند درجه سوپرهیت خواهیم داشت.

  

 

  

تله بخار

 

 

 

 


 

بخار پس از انتقال گرمای نهان تبخیر خود در تجهیزات به کندانس تبدیل می شود. حال ممکن است زمانی فرا برسد که بخشی از بخار زنده قبل از تبدیل به کندانس از تجهیز مورد نظر خارج شود. وظیفه تله بخار جلوگیری از خروج بخار زنده است. بنابراین تله بخار آخرین نقطه حضور بخار زنده است.تله های بخار را به سه دسته کلی مکانیکی، ترمودینامیکی، ترموستاتیکی تقسیم بندی می شوند.

  

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور